Polityka Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego

Główne założenia Energy 2000 dotyczące realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju
JESTEŚMY EKO
Mając świadomość skutków oddziaływania na środowisko naturalne i konieczności doskonalenia naszych działań na rzecz jego ochrony zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne bez szkody dla funkcjonowania obiektów i jakości oferowanych usług oraz spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska naturalnego.

Energy2000 to rozwiązania proekologiczne – unikatowe na skalę Polski, Europy, a nawet Świata. Zastosowane w naszych dyskotekach urządzenia cechują się najwyższym stopniem innowacyjności, a także najnowszymi rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie zużycia energii, wody a także ograniczenie hałasu.

Energy 2000 uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami. Wewnętrzna procedura wyboru dostawców i dokonywania zakupów zakłada m. in. preferowanie dostawców posiadających Certyfikat Zarządzania Środowiskowego EMAS lub ISO 14001

Firma użytkuje w gastronomii wyłącznie opakowania zwrotne i używa nieszkodliwych kartonów, stosuje segregację i kompaktowanie. Wszelkie odpady, które się do tego nadają, przekazywane są podmiotom zewnętrznym w celu utylizacji, złomowania i powtórnego wykorzystania.

Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja niniejszej polityki środowiskowej przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz świadomości o konieczności jej stosowania naszych klientów a także pracowników. Oświadczamy jednocześnie, że niniejsza Polityka środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Energy2000

Polityka równych szans.
Zasady polityki równych szans w zakresie zatrudnienia są wdrażane przez
obowiązującą w Firmie procedurę zatrudniania pracowników. Procedura oparta jest na zasadzie bezwzględnej niedyskryminacji pracowników ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Firma stwarza równy dostęp do stanowisk pracy dla kobiet i mężczyzn i stosując wobec nich te same kryteria oceny i awansu.
Energy 2000 jako pracodawca, realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, kobiet, absolwentów, pracowników po 50 roku życia.
Oferujemy zmiany pracownicze atrakcyjne dla osób wychowujących dzieci, w godzinach wieczornych, dzięki czemu rodzice mają możliwość na zmianę opiekować się dziećmi. Oferujemy również praktyki dla absolwentów oraz udostępniamy obiekt bezpłatnie dla młodych zdolnych muzyków, aby mogli rozwijać w ten sposób swoje zainteresowania muzyczne.

Firma informuje o znaczeniu zdrowej rekreacji i promuje bezpieczną rozrywkę przykładając szczególną wagę do bezpieczeństwa organizowanych imprez.
Energy 2000 wyposażone jest w nowoczesny System monitoringu, zapewniając w czasie rzeczywistym podgląd na wszystkie strategiczne punkty lokalu. System wspierany jest przez nowoczesne, inteligentne detektory metali, które eliminują możliwość wniesienia do klubu niebezpiecznych przedmiotów, co bardzo podnosi stopień bezpieczeństwa naszego klubu.

Zapewniamy równy dostęp do rozrywki dla osób niepełnosprawnych: obiekt, toalety są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Organizujemy wycieczki dla osób niewidomych i głuchoniemych z opiekunami, które biorą aktywny udział w organizowanych imprezach.

Nasze starania i dbałość o wysoki standard obsługi potwierdza międzynarodowy certyfikat ISO 9001, wydawany przez niezależną instytucje, a potwierdzający najwyższy poziom świadczonych przez nas usług. Certyfikat ten nasz klub otrzymał jako jeden z nielicznych w Polsce, w Europie, a nawet na świecie mannligapotek.com.