Regulamin

REGULAMIN KLUBU ENERGY 2000 KATOWICE

 1. Wszystkie Osoby biorące udział w imprezach organizowanych przez Klub Energy 2000 i przebywające w budynku Klubu oraz na jego terenie* mają obowiązek zapoznać się – przed wejściem do budynku Klubu lub jego teren* – z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Wejście do budynku Klubu i na jego teren* jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Nad przestrzeganiem zasad regulaminu czuwa Zarządzający Klubem, jego kierownictwo oraz personel, w tym cała obsługa oraz pracownicy ochrony Klubu.
 3. Osoby przebywające w Klubie oraz na terenie należącym do Klubu mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń personelu, obsługi i pracowników ochrony Klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w budynku Klubu i na terenie należącym do Klubu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów**, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i tzw. „dopalaczy”***. Zabrania się także wnoszenia na teren budynku Klubu własnej żywności, artykułów spożywczych i napojów, w szczególności napojów alkoholowych.
 5. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Klubu poza jego teren.
  • wynoszenia opakowań szklanych oraz napojów poza obszar budynku Klubu,
  • spożywania napojów alkoholowych (również tych zakupionych w Klubie) poza budynkiem Klubu, a na terenie należącym do Klubu, tj. na parkingach, podjazdach, alejkach, chodnikach i terenach zielonych wokół Klubu,
  • zanieczyszczania i zaśmiecania klubu oraz terenów należących do Klubu jak również niszczenia mienia Klubu i innych osób.
 6. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia do stref Klubu nieprzeznaczonych do celów imprezy (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, biura, szatnia personelu, magazyny, zaplecza itd.),
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządzającego lub kierownictwa Klubu,
  • fotografowania sprzętem profesjonalnym (lustrzanki) oraz rejestracji audiowizualnej (sprzętem profesjonalnym – kamery) imprezy bez zgody Zarządzającego, kierownictwa Klubu lub bez wcześniejszej autoryzacji,
  • naklejania nalepek na terenie Klubu oraz malowania po ścianach,
  • zakładania nóg na stoły, loże, oparcia itp. oraz przysypiania.
 7. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4 regulaminu.
 8. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione w pkt. 4 regulaminu, odmawiające poddania się zgodnie z regulaminem, dopuszczające się czynności wymienionych w pkt. 7 regulaminu oraz osoby, wobec których wcześniej została orzeczona kara zakazu wstępu do Klubu oraz osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 9. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby w strojach sportowych, tj., dresach, krótkich spodenkach****, sportowych bluzach z kapturem, koszulkach na ramiączkach (dotyczy mężczyzn), czapeczkach z daszkiem, ubrane w stroje lub posiadające rzeczy w barwach klubów sportowych (szaliki, czapeczki, flagi etc.). Osoby w okularach przeciwsłonecznych. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniego stroju, ostateczną decyzję o wpuszczeniu osoby do Klubu podejmuje selekcjoner.
 10. Prawo wstępu na imprezę biletowaną mają:
  • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie,
  • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z właścicielem lub kierownictwem Klubu.
 11. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby, których wiek jest zgodny z ustalonym na daną imprezę kryterium wiekowym. Pracownik ochrony ma prawo zażądać od każdego lub wybranego gościa Klubu okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, w celu zweryfikowania jego wieku.
 12. Pierwszeństwo wejścia do Klubu Energy 2000 mają osoby niepełnosprawne oraz goście z zaproszeniami imiennymi oraz stosownymi przepustkami i identyfikatorami.
 13. Zawsze i bez wyjątku ostateczną decyzję o wpuszczeniu lub zakazie wejścia osób do Klubu podejmuje Selekcjoner (wyznaczony pracownik ochrony).
 14. Selekcjoner oraz pracownicy ochrony mają prawo odmówić podania przyczyn, z powodu których osoba/y nie została/y wpuszczona/ne do Klubu.
 15. W przypadku braku miejsca lub problemów logistycznych ochrona ma prawo chwilowo wstrzymać lub odmówić wpuszczania kolejnych gości.
 16. Zakupionego biletu wstępu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie.
 17. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Klubu na właściwą imprezę muzyczną, opuszczenie terenu Klubu uważa się, za opuszczenie imprezy muzycznej. Ponowne wejście na właściwą imprezę muzyczną jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 18. Zwrot biletu zakupionego w Klubie może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu i tylko za okazaniem oryginalnego zakupionego biletu.
 19. Godzina zamknięcia Klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Zarządzającego Klubem lub kierownictwo. Po ogłoszeniu zamknięcia Klubu, goście powinni opuścić lokal w czasie określonym przez pracowników Klubu.
 20. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. Ma też prawo odmówić obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie. Niedozwolone jest wzywanie obsługi przez „pstrykanie”, „gwizdanie” itp.
 21. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim zachowaniem naruszające regulamin Klubu i ogólnie przyjęte normy zachowania, będą usuwane z Klubu bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać policji.
 23. Klient Klubu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 24. Klienci Klubu mogą skorzystać odpłatnie z szatni Klubu. Klub nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz wartościowe przedmioty typu, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp. Szczegółowe zasady działania Szatni opisane są w „Regulaminie Szatni”, który znajduje się w Klubie. Szatnia jest płatna i obowiązkowa. Decydując się na pozostawienie rzeczy w szatni Klubu, automatycznie akceptują Państwo jej regulamin.
 25. Klub nie odpowiada za rzeczy, ubrania, torebki i inne wartościowe przedmioty, pozostawione bez nadzoru w lożach, barach i innych miejscach oraz za napoje, alkohole i inne rzeczy pozostawione na stolikach.
 26. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Klubie, w tym również rzeczy nieodebrane z szatni, można odebrać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (33 876 88 12) do 30 dni od momentu pozostawienia lub zgubienia ich w Klubie.
 27. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc. Osoby przebywające na salach i w miejscach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionych pomieszczeniach.
 28. Na terenie Klubu znajduje się aparatura nagłaśniająca o dużej mocy. Osoby biorące udział w imprezie mogą zostać wystawione na działanie dźwięku o dużym natężeniu. Zaleca się, aby osoby wrażliwe na takie działanie nie korzystały z dyskoteki.
 29. Na terenie Klubu znajdują się urządzenia oświetleniowe o dużej mocy oraz lasery. Osoby biorące udział w imprezie mogą zostać wystawione na działanie świateł o dużym natężeniu oraz laserów. Zaleca się, aby osoby wrażliwe na takie działanie nie korzystały z dyskoteki.
 30. Na terenie Klubu znajduje się instalacja do pirotechniki wewnętrznej oraz urządzenia generujące płomienie. Osoby biorące udział w imprezie winny bezwzględnie stosować się do wskazań obsługi, w szczególności podczas odbywania się pokazów pirotechnicznych i ogniowych. Brak zastosowania się do takich wskazań będzie traktowane jako wyłączna wina osoby, która nie zastosowała się do wskazań.
 31. W budynku Klubu można skorzystać z pomocy Ratownika Medycznego. W razie konieczności każdy pracownik Klubu może wskazać osobie w potrzebie drogę do Punktu Medycznego.
 32. Klub oddaje do dyspozycji swoich gości parkingi. Parkingi są płatne i dozorowane.
 33. W budynku Klubu i na jego terenie zainstalowano system monitoringu. Osoby biorące udział w imprezie mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 34. Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela jej właściwa osoba uprawniona) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Energy 2000 dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących imprezy. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

* teren Klubu – to cały obszar należący do Energy 2000, w tym parkingi, chodniki, alejki, place przed i za Klubem oraz budynki biurowe i magazyny.

**niebezpieczny przedmiot – o tym czy dany przedmiot jest niebezpieczny zawsze decyduje pracownik ochrony. Jego opinia w tej kwestii nie podlega żadnej dyskusji.

***”dopalacze” – środki odurzające nieprzeznaczone do stosowania przez ludzi, a będące w legalnej sprzedaży.

**** w sezonie letnim, nie dotyczy spodni typu ”rybaczki” ¾

Polityka prywatności strony
Polityka prywatności Energy2000 Katowice
Regulamin COVID
Regulamin Energy2000 Katowice
Regulamin Sprzedaży biletów